ஆத்தியடி பிள்ளையார் கோவில்

Puloly - Point Pedro

ஆத்தியடிபிள்ளையார் கோவில் மஹோற்சவம் - 2018 - Photos

கொடியேற்றம் காலை
கொடியேற்றம் மாலை
2ஆம் திருவிழா - காலை
2ஆம் திருவிழா - மாலை
3ஆம் திருவிழா - காலை
3ஆம் திருவிழா - மாலை
4ஆம் திருவிழா - காலை
4ஆம் திருவிழா - மாலை
5ஆம் திருவிழா - காலை
5ஆம் திருவிழா - மாலை
6ஆம் திருவிழா - காலை
6ஆம் திருவிழா - மாலை
7ஆம் திருவிழா - காலை
7ஆம் திருவிழா - மாலை
சங்காபிஷேகம் - 1
சங்காபிஷேகம் - 2
சப்பறத் திருவிழா
தேர்த்திருவிழா - 1
தேர்த்திருவிழா - 2
தீர்த்தோற்சவம் - 1
தீர்த்தோற்சவம் - 2
கொடியிறக்கம்

Welcome to Puloly

copyright ©  2019,  Pulolycommunity.com. Developed & Service by T.K.Haran