ஆத்தியடி பிள்ளையார் கோவில்

Puloly - Point Pedro

ஆத்தியடிபிள்ளையார் கோவில் மஹோற்சவம் - 2017 - Photos

கொடியேற்றம் காலை
3ஆம் திருவிழா - மாலை
6ஆம் திருவிழா - காலை
சப்பறத் திருவிழா
கொடியேற்றம் மாலை
4ஆம் திருவிழா - காலை
6ஆம் திருவிழா - மாலை
தேர்த்திருவிழா
2ஆம் திருவிழா - காலை
4ஆம் திருவிழா - மாலை
7ஆம் திருவிழா - காலை
தீர்த்தோற்சவம்
2ஆம் திருவிழா - மாலை
5ஆம் திருவிழா - காலை
7ஆம் திருவிழா - மாலை
கொடியிறக்கம்
3ஆம் திருவிழா - காலை
5ஆம் திருவிழா - மாலை
சங்காபிஷேகம் - 1

Welcome to Puloly

copyright ©  2019,  Pulolycommunity.com. Developed & Service by T.K.Haran